Month: April 2021

สถิติการว่างงาน ในช่วง Covid-19 คนส่วนใหญ่หนีไปทำอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลก ปัจจุบันนี้ การมีโรคระบาด Covid-19 ทำให้อัตราว่างงานสูงขึ้นแทบทุกประเทศ ซึ่งหากเราไม่นับธุรกิจที่ได้รับชัยชนะ อย่างธุรกิจส่งอาหาร แพ็คกิ้ง กล่องกระดาษ หรือ ธุรกิจทางการแพทย์อย่างโรงพยาบาลแล้ว โควิดทำให้สถิติว่างงานมากขึ้นเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว ไทยว่างงาน มากขึ้นกว่าเดิม ข้อมูลจาก Statista บอกให้รู้ว่า อัตราการว่างงานของประเทศไทย สูงขึ้นเรื่อยๆ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนโควิดระบาดก็ตาม…