Finance

43% ของผู้บริโภคทั่วโลก มีความมั่นใจในการใช้จ่ายลดลง

จากการรายงานของ KPMG ผู้ซึ่งเป็นหน่วยงานทำสถิติทั่วโลก กับผลกระทบของ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เรารู้ว่า ผู้บริโภคทั่วโลก มีความมั่นใจลดลงไม่เพียงแต่การใช้จ่ายเท่านั้น แต่มาพร้อมกับความไม่มั่นใจในสถานการณ์โลกด้วย ซึ่งความไม่มั่นใจนี้ บอกให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่า ผลกระทบจากโควิดจะมียาวนานเกิน 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งทำให้มีการคาดการณ์ต่อไปว่า ในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า…